صبحانه

240 هــــزار
تـــومان
210 هــــزار
تـــومان
100 هــــزار
تـــومان
85 هــــزار
تـــومان
150 هــــزار
تـــومان
120 هــــزار
تـــومان
75 هــــزار
تـــومان
60 هــــزار
تـــومان
60 هــــزار
تـــومان
60 هــــزار
تـــومان
50 هــــزار
تـــومان

میان وعده

100 هــــزار
تـــومان

پیش غذا

95 هــــزار
تـــومان
120 هــــزار
تـــومان
130 هــــزار
تـــومان
- هــــزار
تـــومان

سالاد

180 هــــزار
تـــومان
190 هــــزار
تـــومان

برگر

260 هــــزار
تـــومان
280 هــــزار
تـــومان
290 هــــزار
تـــومان
290 هــــزار
تـــومان
300 هــــزار
تـــومان

پنینی

230 هــــزار
تـــومان
220 هــــزار
تـــومان
190 هــــزار
تـــومان

پاستا

260 هــــزار
تـــومان
250 هــــزار
تـــومان
220 هــــزار
تـــومان

ماکتیل

80 هــــزار
تـــومان
70 هــــزار
تـــومان
70 هــــزار
تـــومان
80 هــــزار
تـــومان
100 هــــزار
تـــومان

قهوه

70 هــــزار
تـــومان
70 هــــزار
تـــومان
85 هــــزار
تـــومان
90 هــــزار
تـــومان
105 هــــزار
تـــومان
105 هــــزار
تـــومان
90 هــــزار
تـــومان
65 هــــزار
تـــومان

چای

45 هــــزار
تـــومان
50 هــــزار
تـــومان
60 هــــزار
تـــومان
70 هــــزار
تـــومان
85 هــــزار
تـــومان
80 هــــزار
تـــومان

دمنوش

75 هــــزار
تـــومان
75 هــــزار
تـــومان
75 هــــزار
تـــومان
75 هــــزار
تـــومان
75 هــــزار
تـــومان

گرم نوش

85 هــــزار
تـــومان
85 هــــزار
تـــومان
85 هــــزار
تـــومان
65 هــــزار
تـــومان
70 هــــزار
تـــومان

شیک

- هــــزار
تـــومان
- هــــزار
تـــومان
- هــــزار
تـــومان
- هــــزار
تـــومان

سافت درینک

5 هــــزار
تـــومان
25 هــــزار
تـــومان